Sunday, 23rd January, 2022

विक्रेता नवीकरण वा सूचिकृतका लागि निवेदन

विक्रेता नवीकरण वा सूचिकृतका लागि निवेदन डाउनलोड गर्नुहोस् |
  • 9 months ago
read more

Pricelist of Books for Year 2077

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको च.नं.३२५ मिति २०७६/१०/२५ को स्वीकृत पत्र अनुसारको मूल्यसूची
  • 9 months ago
read more

केन्द्रको कर्मचारी सेवा सर्त बिनियमवली २०७७ सातौ सम्सोधन

केन्द्रको कर्मचारी सेवा सर्त बिनियमवली २०७७ सातौ सम्सोधन
  • 9 months ago
read more

योग्यताक्रम तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना

  • 11 months ago
read more

प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

  • 1 year ago
read more

सम्पति विवरण फारम

सम्पति विवरण फारम डाउनलोड गर्नुहोस्
  • 1 year ago
read more

Internal Exam Test Sample:

Internal Exam Test Sample:
  • 1 year ago
read more

Bidding Notice:

Bidding Notice:
  • 1 year ago
read more

दरखास्त अस्वीकृत गरिएको नामावली

दरखास्त अस्वीकृत गरिएको नामावली
  • 1 year ago
read more

दरखास्त स्वीकृत गरिएको नामावली

दरखास्त स्वीकृत गरिएको नामावली
  • 1 year ago
read more